Firma Corab realizuje następujące projekty:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie: 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

 

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy Corab Sp. z o.o. poprzez udział w targach międzynarodowych”

Wartość projektu: 481 053 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 187 688,89 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 4. Efektywność energetyczna
Działanie 4.1 Wspieranie wywarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

 

Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz niezbędną infrastrukturą.”

Cele projektu: Zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energii słonecznej do produkcji prądu).
Efekty projektu: Uruchomienie nowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 615 kW w 2018 roku w miejscowości Bartoszyce. Wyprodukowanie 633 MWh energii elektrycznej pochodzącej z OZE w 2019 roku. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w 2019 roku o 220,17 ton/rok. 

Wartość projektu: 3 583 130,10 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 674 071,49 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie: 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

 

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy Corab Sp. z o.o. poprzez udział w targach międzynarodowych”

Wartość projektu: 259.822,74 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 171.081,66 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie: 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

 

Tytuł projektu: „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa Corab Sp. z o.o.”

Wartość projektu: 3.249.420,96 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1.497.328,82 zł

 

 

AKTUALNOŚCI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20-12-2019


dotyczące projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Corab Sp. z o.o. poprzez udział w targach międzynarodowych” zarejestrowanego pod numerem RPWM.01.03.05-28-0026/19, umowa RPWM.01.03.05-28-0026/19-00 realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na  lata  2014-2020;  Oś  priorytetowa: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Promowane przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm,    w tym również    poprzez    inkubatory przedsiębiorczości; Działanie: RPWM.01.03.00 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości); Poddziałanie: RPWM.01.03.05. Usługi dla MŚP Wniosek zarejestrowany pod numerem: RPWM.01.03.05-28-0026/19, umowa RPWM.01.03.05-28-0026/19-00

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji udziału firmy CORAB w targach międzynarodowych Enex/Enex Nowa Energia, które odbędą się w Kielcach 26-27.02.2020, w tym: 

 

  • Wykonanie zabudowy stoiska
  • Zakup powierzchni wystawowej
  • zapewnienie mediów
  • Zapewnienie spedycji materiałów
  • Zapewnienie noclegów i wyżywienia
  • Druk materiałów reklamowych

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do siedziby Zamawiającego w Olsztynie, adres: ul. Michała Kajki 4 do dnia 8.01.2020 , do godz. 11.00, w formie pisemnej w zamkniętym opakowaniu (kopercie), z dopiskiem: „Oferta na udział w targach międzynarodowych przedsiębiorstwa Corab sp. z o.o.”.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 08.01.2020 o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego.

 

KRYTERIA OCENY OFERTY

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich rangą: Cena ofertowa - 100 %

Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji w formie elektronicznej na adres e-mail: corab@corab.com.pl.

Osoby do kontaktu: Piotr Korzeniewski tel. 539 962 432, p.korzeniewski@corab.com.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE i Załączniki 1, 2, 3, 4, 6 Pobierz pdf

Załącznik 5 Pobierz pdf

Załącznik RODO Pobierz pdf

Informacja o wybraniu wykonawcy Pobierz pdf